..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: czwartek, 16 kwiecień 2020 10:44

Organizacja kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania
 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
w dniach 25.03.2020 - 26.04.2020 r.
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020r)

 

1. Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do opracowania tematów lekcji, które będzie realizował w dniach 25.03 -26.04.2020 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji z uwzględnieniem higieny pracy uczniów, słuchaczy i nauczycieli oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

2. Podstawowym narzędziem do komunikacji między nauczycielem, słuchaczem
 i uczniem, będzie e-mail informatyka szkolnego: tszypniewski@medyk-elbląg.pl., z którego informacje są wysyłane na poszczególne e-maile klasowe. Informatyk roześle materiały poszczególnym kierunkom, proszę nie robić tego na własna rękę - musimy mieć udokumentowaną zdalną pracę. 

3. W pełni akceptowalne są materiały w formie plików pdf, plików dźwiękowych linków do materiałów itp. W związku z udostępnieniem przez międzynarodowe koncerny informatyczne (Google, Cisco, Microsoft) darmowego dostępu do swoich usług nauczyciele według uznania będą korzystać z tychże narzędzi.

4. Jakość przerabianego materiału będzie uwzględniała obecną sytuację. Nauczyciele tworząc materiały będą wspierać się dostępnymi stronami internetowymi, rekomendowanymi przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji zawartymi na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

5. Materiały będą przygotowane w formie umożliwiającej opanowanie ich przez uczniów w formie zdalnej.

6. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych – wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7. Praktyki zawodowe szkoły policealnej zaplanowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020.

8.Nauczyciele będą mieli możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów i słuchaczy na różne sposoby: poprzez sprawdzanie zadanych zadań, kart pracy, które będą im udostępniane drogą elektroniczną.

9. Każdy uczeń/słuchacz musi otrzymać informację od nauczyciela o ocenie jaką uzyskał  z wykonanego zadania.

10. Nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia materiałów otrzymanych od uczniów/słuchaczy. Otrzymane prace są potwierdzeniem nakładu pracy nauczyciela, ucznia/słuchacza oraz podstawą do wystawienia ocen cząstkowych. Oceny muszą być udokumentowane w dzienniku lekcyjnym.

Forma prac jest dowolna: test, prezentacja, filmik nakręcony przez ucznia/słuchacza, praca pisemna.

Do 30 kwietnia 2020 r. wszystkie prace uczniów/słuchaczy wraz z uzasadnieniem i oceną należy przesłać na adres:jswierczamedyk-elblag.pl.

Materiały muszą być usystematyzowane w następujący sposób:

- folder – kierunek kształcenia, klasa, jednostka modułowa

Podstawą klasyfikacji ucznia/słuchacza z danej jednostki modułowej będą przesłane droga e-mail prace, prezentacje, materiały zaliczeniowe.

11. Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do nauki i opanowywania materiału poza szkołą. 

12.Jeżeli ktoś w domu nie posiada urządzenia do pracy zdalnej, proszony jest o zgłoszenie tej informacji do dyrekcji szkoły

13. W czasie zdalnego kształcenia, uczniowie, słuchacze klas zdających egzamin w czerwcu 2020 roku będą otrzymywać od nauczycieli zadania egzaminacyjne do rozwiązania w domu.