..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: piątek, 19 styczeń 2018 09:13

Uchwałą Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez

- zmniejszenie energochłonności obiektu w zakresie energii elektrycznej i cieplnej,

- poprawa standardu efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej,

- ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej m.in. poprzez montaż instalacji OZE,

- poprawa komfortu cieplnego w obiekcie,

- obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych poprzez obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej,

- poprawa warunków realizacji zadań z zakresu oświaty, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,

- wprowadzenie automatyki pomiarowej oraz monitoringu zużycia energii.

Wartość Projektu wynosi  2 002 956,83 zł w tym: środki europejskie w kwocie  1 690 144,95 zł co stanowi  84,90% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 300 602,93 zł co stanowi 15,10 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2016-11-22

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji : 2017-12-04

- zakończenie finansowe realizacji : 2019-12-31

Przedmiotowy projekt polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji obiektu publicznego wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymiany oświetlania Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – instytucji oświatowej działającej w systemie oświaty publicznej, dla które organem założycielskim oraz jednostką finansującą jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy budynek znajduje się na terenie Miasteczka Szkolnego przy ul. Saperów - stanowiącego kompleks szkolno - administracyjny, będący zespołem dawnych koszar (Danziger Kaserne) - 1912-1917 i po 1933 r.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie głębokiej termomodernizacji w zakresie modernizacji okien połaciowych, wentylacji grawitacyjnej, stropu zewnętrznego, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, modernizacji dachu, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemu grzewczego z instalacją OZE oraz modernizację oświetlenia.